חיפוש עסקים
הצגת חיפוש
חזרה לעמוד קודם

תקנון ותנאי שימוש

Id: 585

תקנון תנאי שימוש באתר/ים של ביזנס שילד

תקנון ותנאי שימוש

כללי

אתר/י האינטרנט של המותג ביזנס שילד (להלן: "האתר") הינו בבעלות חברת ביזנס שילד בע"מ ח.פ. 516017316 (להלן" "ביזנס שילד") ומופעל על ידה. האתר משמש כפלטפורמה למכירה/רכישה של עסקים, איתור שותפים עסקיים, מיזוג בין חברות ופעילויות עסקיות, הקמה ופירוק של חברות ועסקים ופלטפורמה פרסומית לגורמים הפעילים בשוק העסקים.
אין ולא תהיה לביזנס שילד כל אחריות על שירותים ומידע לגבי העסקים המפורסמים באתר והמשתמשים מודעים לכך ופוטרים את ביזנס שילד מכל אחריות.
יש עסקים המפורסמים באתר שלא על ידי ביזנס שילד ואינם מיוצגים על ידי ביזנס שילד אלא מיוצגים באמצעות בעלי העסקים ו/או מתווכים אחרים ועל כן אחריות לפרסומים אלו יחולו על בעלי העסק בפועל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של עסקים ו/או שירותים על ידי המשתמש/ים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ביזנס שילד. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
ביזנס שילד שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפיכך, אנו ממליצים למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושו באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רישום לשירותים השונים באתר, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר ניתן להיכנס ללשונית "מדיניות פרטיות".
מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי אלא אם כן קיבל המשתמש אישור בכתב מאת ביזנס שילד.
הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לביזנס שילד ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
לתשומת לבכם: המידע באתר אינו מיועד לשמש כהמלצה או הוראה. אין במידע תחליף לייעוץ מקצועי ואנו ממליצים להיוועץ עם איש מקצוע מוסמך טרם רכישת חברה או שירות כלשהו.
המידע באתר לא מהווה המלצה מוסמכת.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי ביזנס שילד, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

הזכאים לבצע שימוש בשירותי האתר

למען הסר ספק מובהר כי לביזנס שילד נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר/י ביזנס שילד, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.
ביזנס שילד תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample),  סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ((להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של ביזנס שילד.
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם / שמות המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של ביזנס שילד או של צד שלישי, אשר הרשה לביזנס שילד להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לביזנס שילד בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור ביזנס שילד לכך מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מהאמור, שמה של ביזנס שילד וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין ביזנס שילד, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של ביזנס שילד ואין לעשות בהם כל שימוש.

תוכן האתר ופרסומות

האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם AS – IS  כוונת ביזנס שילד היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
ביזנס שילד אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. ביזנס שילד מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר ו/או במדריכים השונים ו/או מחשבונים משום מידע עסקי או המלצה עסקית. לפני כל שימוש במידע המוצג באתר) ו/או במידע המצוי באתר, יש להיוועץ באיש מקצוע מוסמך, רואה חשבון, עורך דין או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך, ככל ונדרש.
כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני העסק ו/או השירות, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון בעל עסק ו/או חברת תיווך עסקי ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולביזנס שילד לא תהיה כל אחריות לגביו.
תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של עסקים ו/או שירותים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של עסק ו/או שירות הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את העסק המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות העסק ו/או השירות המבוקש בפועל לבין העסק ו/או השירות המופיע באתר, בצמוד לתיאור העסק ו/או השירות המבוקש, עליו לפנות לביזנס שילד אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.
באתר עשויים להיכלל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי ביזנס שילד. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של ביזנס שילד והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של ביזנס שילד לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. ביזנס שילד אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. ביזנס שילד רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. ביזנס שילד אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
המידע הנמסר ביחס לעסקים ו/או לשירותים של ביזנס שילד באתר הוא המידע היחיד המאושר על ידי החברה בנוגע לעסקים ו/או לשירותים השונים. ביזנס שילד אינה אחראית למידע אשר נכתב בנוגע לעסקים ו/או לשירותים של ביזנס שילד על ידי כל צד שלישי, באתרים אשר אינם מופעלים על ידי ביזנס שילד. ביזנס שילד עשויה לפעול על מנת לממש את זכויותיה כנגד כל צד ג’ המוסר מידע לציבור אשר לא אושר על ידה.
כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי אחרים (לרבות מדריכים, מאמרים, מפרטים, מחשבון, תשובות הניתנות בנוגע לתוצאות עסקים, המלצות ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד ביזנס שילד בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי ביזנס שילד ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי עסקים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
ביזנס שילד עשויה להציע באתר לנוחות המשתמש, הטבות לרכישת מגוון בתי עסק, צד ג’, אשר אין ולא תהיה לה כל אחריות לנעשה בהם. ביזנס שילד תהא רשאית להעניק הטבות לחלק משתמשים ו/או חברי המועדון ולבטל את ההטבות בכל זמן נתון והדבר נתון לשיקול דעתה המלא הבלעדי. ההטבה תהיה כפופה לתנאים שיפורטו בצמוד אליה. כל טענה צרכנית בדבר רכישת עסק וכמובן כל נזק ו/או הוצאה אשר נגרם בכל הקשור לרכישת העסק ו/או השירות תהא כלפי בית העסק בלבד וביזנס שילד לא תהא אחראית.
ביזנס שילד משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל עסק ו/או שירות ו/או מידע על מקרים חריגים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של ביזנס שילד ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את ביזנס שילד מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר לעסקים, שירותים, תיאורים, מחירים וכדומה.

הגבלת אחריות

ביזנס שילד עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי ביזנס שילד במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ביזנס שילד לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו והסתמכות עליהם, וכי ידוע לו שביזנס שילד אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
ביזנס שילד ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי ביזנס שילד ובין על ידי צדדים שלישיים;
כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי ביזנס שילד מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לביזנס שילד, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.
אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

ציות לתנאים ושיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את ביזנס שילד ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב ביזנס שילד ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לביזנס שילש אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

זמינות ו/או שינוי האתר

ביזנס שילד רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
מבלי לגרוע מהאמור, תהיה ביזנס שילד רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
ביזנס שילד תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד ביזנס שילד ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר/ים על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

שונות

תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין ביזנס שילד.
אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין ביזנס שילד בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

הסכמה לפי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982

 

הרינו מאשרים, כי המידע שנמסר על ידינו, כמו גם כתובת הדוא"ל שמסרנו, ישמשו, בין היתר, כדי להציע לנו מעת לעת מצרכים ו/או שירותים שונים /ואו הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 במסגרת דיוור ישיר ו/או בדרך אחרת (לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית, הודעת טקסט כתובה או בכל דרך אחרת) , אלא אם הודענו לביזנס שילד על אי רצוננו לקבל שירותי דיוור ישיר בהתאם לדרך בה תקבע החברה מעת לעת.

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של ביזנס שילד באמצעות  הטלפון: 09-7799275 או במייל  office@business-shield.co.il 

 

 

 

 
 
 
 
בקשתך בביצוע....
כותרת
תוכן